LEKARZE PROWADZĄCY ODCINKI:

Kontakt do dyżurki lekarskiej: 12 275 17 51 wew. 200 lub 201

·  Pododdział Rehabilitacji Naurologicznej Dzieci:  Dr n. med. Grażyna Spychałowicz - Brol

· ODCINEK III: lek med. Marian Niedbał / lek. med. Małgorzata Bernacka

· ODCINEK IV: lek med. Katarzyna Rak /

PIELĘGNIARKI ODCINKOWE:

· Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Dzieci:  lic. piel. Agata Kaczmarczyk - 12 275 17 51 wew. 240

· ODCINEK III: mgr Jolanta Machnik - 12 275 17 51 wew. 207

· ODCINEK IV: mgr Teresa Sikora - 12 275 17 51 wew. 244

1. Oddział rehabilitacyjny w warunkach stacjonarnych dysponuje 92 łóżkami. Oddział podzielony jest na 2 odcinki - odcinek III 40 łóżek, odcinek IV 40 łóżek. Sale na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wyposażone są w 4 łóżka z pełnym węzłem sanitarnym.  Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską oraz pielęgniarską, pomoc psychologiczną oraz pedagogiczną. Na terenie szpitala funkcjonuje szkoła. Dzieci przebywające na leczeniu szpitalnym mają zapewnioną kontynuację nauki w szkole podstawowej i gimnazjum zgodnie z materiałem przedstawionym ze szkoły macierzystej. Szczegółowe informacje na temat szkoły dostępne są pod adresem: http://zpo-radziszow.org/

2. Pacjenci są przyjmowani na podstawie prawidłowego skierowania oraz zgodnie z kolejką oczekujących. Szpital przyjmuje dzieci przez cały rok i nie zapewnia leczenia w wybranych okresach (ferie, wakacje).

3. Do szpitala na oddział w warunkach stacjonarnych kierują:

Lekarze następujących oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych; w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

 

4. Prawidłowe skierowanie powinno zawierać:

- oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie

- kod resortowy cz. I, VII, VIII

- oznaczenie pacjenta ( czytelny pesel, Imię i Nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu)

- oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu do którego kieruje się pacjenta

- rozpoznanie

- inne informacje lub dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia leczenia

- datę wystawienia skierowania

- oznaczenie osoby kierującej

 

5. Skierowanie można złożyć osobiście w rejestracji w Izbie Przyjęć, listownie, e-mailem lub faksem. W przypadku wysłania e-mailem lub faksem oryginał należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.


ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA:

 

1. Na podstawie otrzymanego skierowania Szpital ustala termin przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

2. Sekretarka medyczna informuje telefonicznie lub listownie o planowanym terminie i godzinie przyjęcia. Termin przyjęcia może ulec zmianie z powodu nieprzewidzianego w momencie ustalania terminu zaistnienia sytuacji.    Pacjent, który nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie poinformował Szpitala zostaje skreślony z kolejki oczekujących.

3. Przyjęcia do Szpitala odbywają się codziennie według ustalonych godzin. Wypisy codziennie 8.00 - 10.00

4. Pacjent w dniu przyjęcia zgłasza się na nową izbę przyjęć celem wypełnienia i uzupełnienia wymaganej dokumentacji medycznej. Następnie pacjent zostaje skierowany do gabinetu zabiegowego do przyjęcia przez pielęgniarkę, która po wykonaniu swoich czynności kieruje go do lekarza a następnie zaprowadza na wskazany odcinek szpitalny. 

5. W celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży rodzic-opiekun prawny bezpośrednio przed planowanym przyjęciem dziecka do Szpitala, zobowiązany jest sprawdzić czystość głowy dziecka. W przypadku stwierdzenia gnid lub wszy dziecko nie zostanie przyjęte do Szpitala. W wątpliwych sytuacjach prosimy skontaktować się z pielęgniarką środowiskową lub szkolną w rejonie.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

 • książeczka zdrowia
 • kserokopia szczepień
 • dowód osobisty rodziców/opiekunów prawnych
 • karty z pobytów szpitalnych związanych głównie z chorobą zasadniczą (badania, RTG, MRI, TK)
 • w przypadku odebrania, ograniczenia praw rodzicielskich lub nadania, przeniesienia prawa opieki na inną osobę należy posiadać Postanowienie Sądu Rodzinnego

Co zabrać ze sobą do Szpitala?

 • piżamka, szlafrok, pantofle
 • odzież codziennego użytku
 • wygodny strój do ćwiczeń
 • strój kąpielowy, czepek, klapki
 • ręcznik
 • podręczniki, zeszyty, wykaz tematów ze szkoły macierzystej do realizacji w okresie hospitalizacji
 • aktualnie zażywane leki - nie związane z przyczyną hospitalizacji
 • zaopatrzenie ortopedyczne